• Facebook Black Square
  • google-plus-square
  • LinkedIn Black Square
  • YouTube Black Square

© 2014 by imoko Consulting and Shirley Leor. All rights reserved.

מה הקשר בין ארגונים עסקיים, צבא בפעילות מבצעית ומשפחות, וגם – מה הקשר בין כל אלה לשיטת Agile בפיתוח

על מנת להבין את הקשר בין כל הגורמים שציינתי לעיל, בואו נתמקד בקשר שבין ראש הארגון (צבאי, עסקי, משפחתי או קבוצת פיתוח) לבית אנשי הצוות. 1. הארגון המשפחתי. ראשי המשפחה: ההורים. אנשי הצוות: הילדים. המטרה: לגדל בסביבה בעלת ערכים, המתפתחת לעבר מטרות אישיות של כל אחד מחברי הארגון, וכן לעבר מטרות קבוצתיות וארגוניות, תוך כדי קיום סביבה המאפשרת הצלחות וכשלונות. נ יכר כי לאורך הדרך ההורים דואגים לילדיהם לפני שהם דואגים לעצמם. ההורים יוצרים באופן שוטף ומתמיד עבור ילדיהם סביבה בטוחה המאפשרת לילדים את ההתנסות בהצלחות וכן בכשלונות, תוך כדי הטלת משמעת עפ"י הצורך. סביבה בטוחה זו יוצרת אצל הילדים את תחושת השייכות למשפחה, וכן את תחושת הביטחון העצמי על מנת שהילדים יגדלו עם הכלים הנכונים ובעתיד יוכלו להשיג לעצמ